Оптовий магазин Магазин

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

30.01.2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Чумак".

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24106105

1.4. Місцезнаходження емітента

74800 місто Каховка, Козацька,3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 32 60 01 (0552) 32 61 00

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@chumak.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.chumak.com

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

 2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Чумак", які відбулися 20.01.2012 р. (протокол № 1/2012 від 20.01.2012 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та приватне розміщення акцій Товариства, які випускаються додатково.

1. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний) - для розміщення пропонується 28000000 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 280000000,00 гривень. Спосіб розміщення - приватне розміщення.

2. Тип, форма існування цінних паперів, які розміщуються - прості іменні акції бездокументарної форми існування.

3. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій - при розміщенні всіх акцій нової емісії статутний капітал ПрАТ "Чумак" збільшиться на 280000000,00 гривень і буде становити 349092560,00 гривень. Акції розміщуються за ціною 10,00 (десять) грн. за одну акцію, що дорівнює їх номінальній вартості та ринковій вартості, що затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол від 19.12.2011 р.). Власником 10 і більше відсотків акцій Товариства до розміщення акцій є компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" (Chumak Holdings Limited), кількість належних їй акцій становить 6909252 штуки, що складає 99,9999% статутного капіталу Товариства.

4. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення - співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу ПрАТ "Чумак" на дату прийняття рішення становить 405,25%; співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до статутного капіталу ПрАТ "Чумак" на дату прийняття рішення становить 100%.

5. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються - акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються виключно серед акціонерів Товариства. Акціонери Товариства мають права та обов'язки, визначені законодавством України та статутом Товариства.

6. Спосіб оплати цінних паперів - грошовими коштами.

7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів - акції розміщуються з метою забезпечення зростання обсягів виробництва Товариства. Всі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на напрями, що відповідають меті та предмету діяльності Товариства та визначені в статуті Товариства.

8. Прізвище, ім’я та по-батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами - на дату складання цього повідомлення інформація про конкретну кількість акцій, яку планує придбати кожен акціонер, відсутня.

9. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

10. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - згідно Закону України “Про акціонерні товариства”, в процесі приватного розміщення акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє переважне право акціонерів на придбання акцій. Особи, що є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, користуються переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Генеральний директор


П.В.Шевчук

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

(дата)